0932.422.890

Đánh Giá Tác Động Môi Trường

l. Đánh Giá Tác Động Môi Trường – ĐTM

1. Đánh Giá Tác Động Môi Trường (ĐTM) là gì?

“Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường”.

Hoạt động phát triển kinh tế – xã hội ở đây có loại mang tính kinh tế – xã hội của quốc gia, của một địa phương lớn hoặc một ngành kinh tế văn hóa quan trọng (luật lệ, chính sách quốc gia, những chương trình quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch quốc gia dài hạn). Có loại mang tính kinh tế – xã hội vi mô như đề án xây dựng công trình xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển, sơ đồ sử dụng một dạng hoặc nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên tại một địa phương nhỏ.

Tuy nhiên, một hoạt động có ý nghĩa vi mô đối với cấp quốc gia, nhưng có thể có ý nghĩa vĩ mô đối với cơ sở, xí nghiệp hoạt động vi mô nhưng được tổ chức một cách phổ biến trên địa bàn rộng có khi lại mang ý nghĩa vĩ mô.

Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại. Nhưng việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp những nhà ra quyết định chủ động lựa chọn những phương án khả thi. Tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội nào.

2. Các Đối Tượng Phải Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường

Trường hợp nào, Đối tượng nào phải lập báo cáo ĐTM

2.1 Các trường hợp phải lập ĐTM như sau:

  • Trong giai đoạn chuẩn bị dự án;
  • Các đối tượng đầu tư mới;
  • Đầu tư mở rộng quy mô,
  • Nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

2.2 Các đối tượng phải lập ĐTM:

  • Các đối tượng quy định tại phụ lục 2 Nghị định 18/2015-NĐ-CP phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có chức năng để thẩm định và phê duyệt.
  • Ngoài ra, dự án đã được phê duyệt báo cáo ĐTM sẽ phải lập lại ĐTM trong các trường hợp sau:

         + Không triển khai dự án trong vòng 24 tháng;

         + Thay đổi địa điểm thực hiện;

         + Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường.

3. Căn Cứ Thực Hiện Báo Cáo ĐTM

Theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.

Theo Nghị định 18/2015/NĐ – CP: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo Thông tư 27/2015/TT- BTNMT: Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

4. Cơ Quan Thẩm Định Báo Cáo ĐTM

Việc thẩm định báo cáo ĐTM được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tổ chức thẩm định trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hoặc lựa chọn tổ chức dịch vụ thẩm định.

Các tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM theo nghị định 18/2015:

Bộ tài nguyên và môi trường:

  • Đối với các dự án có quy mô rất lớn – thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục 3 Nghị định 18/2015-NĐ-CP;

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/ TP:

  • Đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục 2 Nghị định 18/2015-NĐ-CP.

Ban quản lý các khu công nghiệp/ khu kinh tế:

  • Đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục 2 Nghị định 18/2015-NĐ-CP và nằm trong Khu công nghiệp/ khu kinh tế. (Tùy từng địa phương).

5. Quy Trình Cơ Bản Lập ĐTM

Các văn bản cần thiết cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

– Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh;

– Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kỹ thuật;

– Báo cáo khảo sát địa chất công trình;

– Bản vẽ vị trí khu đất;

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể;

– Bản thể thoát nước mưa;

– Bản vẽ thoát nước thải;

– Bản vẽ bể tự hoại;

– Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có);

– Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải (nếu có).

6. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM gồm

– 01 văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM theo quy định tại Phụ lục 6 – Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT. Ban hành ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– 07 bản báo cáo ĐTM của dự án, bìa và trang phụ bìa của từng bản báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 – Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT. Ban hành ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng thẩm định cần nhiều hơn 07 người hoặc trong trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định.

– 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.

Doanh nghiệp có nhu cầu lập hoặc tìm hiểu về báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty TNHH Việt Thủy Sinh – Hotline 0932.422.890

Website : https://congtyxulymoitruong.com

Email: vietthuysinh.envi@gmail.com

Xem thêm các hồ sơ môi trường khác do Việt Thủy Sinh thực hiện tại đây

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Lập báo cáo quan trắc môi trường

Lập báo cáo hoàn thành ĐTM

Lập báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Giấy phép khai thác nước ngầm….

Rate this post

Nhận xét bài viết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *